TRNITÁ KRÁSA

Kroužek pěstitelů kaktusů při závodním klubu  uspořádal  ve  dnech 22 -25   září zdařilou výstavu ukázek pěstitelského umění svých členů Sešlo se na ní  několik  set  kusů dobře   pěstěných   rostlin   v   desítkách druhů, které návštěvníci právem obdivovali a projevovali o tuto    zálibu velký  zájem.     Členové kroužku také ochotně udíleli informace a rady na  četné  dotazy.   Za zmínku stojí, že mezi vystavenými exponáty byly nově objevené zvláštní druhy. Během výstavy  byly     promítaný návštěvníkům barevné; diapositivy  kvetoucích   kaktusu.   V   posledním   dnu  byl  přivítán  tisící  platící návštěvník, kterým byla vychovatelka  soudružka      Horsakova.      Členové  kroužku   jí   věnovaly misku  s  pěti   semenáči mammillani.    JUDr. Jaromír Zavřel

           předseda kroužku

 

 

 

ZE  ŽIVOTA  KAKTUSÁŘU

Úvodem několik slov z naší kroniky: Kroužek pěstitelů kaktusů v Gottwaldově byl založen v únoru 1958 jako zájmová skupina Odboru zahrádkářů při ZK n.p. S v i t, ZPS a RŘ. Při ustavující členské schůzi čítal 12 členů, ale již během roku stoupl jejich počet na 22 a v dalších létech dík vhodné propagací této ušlechtilé záliby - zvýšil se počet členů postupně až na nynějších 75 registrovaných.

Za dobu svého trvání instalovali členové 5 výstav, na nichž seznámili veřejnost se svými pěstitelskými úspěchy. Přesto, že každá výstava trvala jen tři dny, byla návštěva vždy velmi uspokojivás kromě hromadných školních návštěv shlédlo každou výstavu průměrně 900 osob. Vedle výstav propagoval kroužek pěstování kaktusů veřej­nými přednáškami zkušených pěstitelů - členů jiných kroužků,  jichž je dnes v naší republice kolem 60. Naší členové zase pořádali besedy s promítáním barevných diapozitivů na členských schůzích jiných kroužků ( Břeclav, Hodonín, Slavičín, Ostrava-Poruba a j.) a na gottwaldovských školách.

Nutno se zmínit o významné práci našich členů - fotoamatérů, kteří pořídili k propagačním i dokumentárním účelům několik stovek barevných diapozitivů, většinou kvetoucích kaktusů.

Dnes je kroužek samostatným odborem Závodního klubu a jedním z nejpočetnějších v ČSSR:

Broč pěstujeme kaktusy?

Na tuto otázku je odpověď jednoznačná? bizarní tvary rostlin barvami hýřící květy které upoutají oko i nekaktusáře, široké pole pro studium biologie těchto podmanivých dítek přírody vzdálených krajů, jejich poměrná nenáročnost a přizpůsobivost naší kultuře,- to vše již téměř po dvě století poutá zájem člověka , majícího kladný poměr k přírodě •

A co si přejeme pro budoucnosti aby naše společná záliba pod jasnou oblohou světového míru šířila se do všech koutů naší vlasti , aby počet našich kaktusářů dále vzrůstal a zejména aby naše mládež si oblíbila pěstování tak krásných a vděčných rostlin, jakými kaktusy vskutku jsou.

Zveme srdečně všechny zájemce na naše členské schůze, kde se doví dosti poučného o zdárném pěstování kaktusů a shlédnou jejich krásu, zachycenou na barevných diapozitivech«

J. Z.

Upozornění

Členské schůze a jiné akce kroužku jsou oznamovány ve vývěsní skříňce u býv. Komenského školy.

 

 

Výstavy

Kroužek kaktusářů při ZK n. p. Svit, ZPS a ŘR v Gottwaldově uspořádá ve dnech 26. 30. května 1967

již osmou výstavu kaktusů. Výstava se koná v sále č. 204 Závodního

klubu (u autobusového nádraží) v Gottwaldově. Výbor výstavy zve srdečně všechny přátele z kaktusářských kroužků.

Jaromír Zavřel in memoriam

Dne 23. června zemřel ve věku 67 let přítel Jaromír Zavřel z Gottwaldova. Patřil mezi naše nejstarší kaktusáře, neboť se již v roce 1925 stal členem brněnského Astrophyta. Své lásce ke kaktusům zůstal věrný po celý život, náležitě se jim však mohl věnovat teprve tehdy, když se definitivně usadil v Gottwaldově. Zde působil jako soudce — předseda senátu a později jako státní notář až do doby, kdy odešel do důchodu. Měl početnou sbírku pěkných kaktusů, vypěstovaných většinou ze semen. Skleník, který si postavil na zahrádce, patřil k jeho největším životním radostem.

Byl nejen dobrým pěstitelem, ale i organizátorem. Založil v Gottwaldově kroužek kaktusářů, který patřil za jeho předsednictví k nejlepším a nejagilnějším. O pěstování kaktusů často přednášel — zejména na školách — a prováděl praktický výcvik mládeže ve spolupráci s pionýrskou  organizací.

Poslední jeho organizační akcí bylo ustavení základní organizace SČK v Gottwaldově, jejímž se stal předsedou. Na prvním sjezdu našeho svazu byl pak zvolen do ústředního výboru a stal se i členem předsednictva, kde mu byl svěřen právní referát. Krátce nato však vážně onemocněl a musel být převezen do nemocnice; odtud se již nevrátil ani ke své rodině, ani ke svým kaktusům.

Zesnulý bude žít v našich vzpomínkách jako zasloužilý funkcionář, který svým rozvážným a umírněným vystupováním příznivě ovlivňoval jednání koordinačního a později i přípravného výboru čs. kaktusářů, jako vlídný a skromný člověk a věrný přítel.

Čest jeho památce!